Chương trình TTS – Kỹ năng đặc định

Chương trình này là một chương trình mang nhiều ý nghĩa, nhằm đã hỗ trợ cho Nhật bản có được một nguồn nhân lực dồi dào, giúp cho lao động Việt Nam tiếp nhận được nhiều kỹ thuật tiên tiến, phương pháp làm việc hiệu quả. Những lao động tham gia chương trình, về nước sẽ nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho quá trình công nghiệp hóa đất nước.