Category Archives: Chương trình kỹ sư

Mục tiêu của Chương trình kỹ sư là giới thiệu những lao động có trình độ cao đẳng/ đại học ở các chuyên ngành tương ứng với ngành, nghề tuyển dụng.